Werkwijze voor technisch en begrijpend lezen

Om vlot en gericht te kunnen werken nemen we een technische leestest en/of begrijpende leestest af. Beide testen geven dan informatie over wat je reeds goed beheerst en waaraan je nog kunt werken.


Met de eenminuuttest gaan we na hoe vlot jij foutloos woorden kunt lezen. Eens we jouw leesniveau vastgesteld hebben, kunnen we aan de slag gaan met teksten en boeken op jouw niveau (AVI/CLIB). We vinden het belangrijk dat jouw leesplezier toeneemt en zoeken naar teksten die jij ook leuk vindt. 


De begrijpende leestest gaat een stap verder en geeft onder andere informatie over drie deelgebieden:

- Hoe goed beheers jij het woordniveau (woordenschat)?

- Kun jij reeds verbanden leggen tussen de zinnen en alinea's?

- Begrijp jij de hele tekst? Heb je de grote lijnen van de tekst mee?


Op basis van deze scores, maken we een analyse en stellen we een begeleidingsplan op. Educa beschikt over tekstmateriaal met bijbehorende opdrachten die helemaal op jouw leesniveau afgestemd zijn. Geleidelijk aan drijven we de moeilijkheidsgraad op, terwijl we werken aan een of meer deelgebieden waarin je nog kunt groeien.


Op het einde van de begeleiding nemen we opnieuw een test af. Zo kunnen we meten hoever je gegroeid bent en waaraan je eventueel nog (zelfstandig) kunt werken.


Educa werkt met hoogkwalitatieve, genormeerde taaltesten en is erkend onderwijs- adviseur voor Vlaanderen bij Diatoetsen. (www.diatoetsen.be)


Doelgroep: vanaf 4de leerjaar basisonderwijs tot hogere studies


  • bijsturen van het technisch lezen

omdat vlot en foutloos lezen een eerste, belangrijke stap is naar het begrijpend lezen.  • bijsturen van het begrijpend lezen

omdat weten wat je leest en wat er bedoeld wordt van groot belang is om studerend en beoordelend te kunnen lezen.  • bijsturen van de schrijfvaardigheid

om duidelijke, samenhangende zinnen en teksten te kunnen schrijven.


Werken aan leesstrategieën en taalvaardigheid


Je krijgt steunzinnen en schrijfkaders aangeboden die je helpen om volgens de OVUR-strategie (Oriënteren - Voorbereiden - Uitvoeren - Reflecteren) te werk te gaan. Deze strategie wordt in de meeste scholen gebruikt en dus kan de transfer naar de lessen gemakkelijk gemaakt worden.


We werken vooral aan functionele schrijfopdrachten die je zeker nog kunt gebruiken in je verdere schoolloopbaan, op je werk later, voor vakantiejobs, enzo.


Werkwijze voor schrijfvaardigheid

Werken aan taalbeschouwing

om specifieke leemten m.b.t. grammatica en spelling weg te werken zodat je groeit in je taalvaardigheid.

Ook hier maakt Educa gebruik van een test 'taalbeschouwing' die je start- en eindniveau bepaalt. Je legt de test in gemiddeld 30 min. af. Deze taaltoets geeft informatie over drie deelgebieden: spelling, werkwoordspelling en kennis over zins-

en woordleer.


De werkwijze blijft daarna opnieuw dezelfde als bij het technisch en begrijpend lezen: we werken gericht met oefenmateriaal en hulpmiddelen op jouw niveau.Doelgroep: vanaf 4de jaar basisonderwijs tot en met 4de jaar secundair onderwijs

Werkwijze voor taalbeschouwing

Voorbeelden uit het dagelijkse leven

"Schrijf je 'hij wordt' nu met -dt of met een -d", vraagt Fara zich af? Wanneer schrijf je een trema op het klinkerteken?

Al die spellingregels zijn een heuse struikelblok voor haar.


De cijfers voor de studievakken (geschiedenis, aardrijkskunde en godsdienst) vallen voor Joren blijvend tegen. Hij doet nochtans erg zijn best en houdt er een zekere zelfstandigheid op na bij het studeren.

Uit een analyse van de toetsvragen blijkt dat hij moeilijk verbanden tussen de verschillende leerstofonderdelen kan leggen. Ook het formuleren van een duidelijke antwoordzin lukt hem niet.


Keer op keer wordt er bij toetsen opgemerkt dat Emiel het moeilijk heeft met het begrijpen van (studie)teksten. Vreemd, want in het derde jaar basisonderwijs behaalde hij AVI-niveau 9 en men heeft toen nooit iets gemerkt. Waar situeert zich het probleem nu precies? De taaltesten bieden hierop ongetwijfeld een helder antwoord.

Het ontbreekt Eric aan grammaticaal inzicht... Persoonsvorm, infinitief, werkwoordelijk en naamwoordelijk gezegde... hij haalt het allemaal door elkaar.

Brahim, die in het vijfde jaar wetenschappen - wiskunde zit, heeft een maand de tijd om een zelfstandig werk (seminarie) voor aardrijkskunde in te leveren. Hoe hij hieraan moet beginnen weet hij niet.

Daarnaast heeft hij het bijzonder moeilijk om hoofdzaken uit de geselecteerde teksten te halen en om ze in eigen woorden in goede, duidelijke zinnen te formuleren.


Elises ouders stellen vast dat hun dochter eerder moeizaam leest. Volgend jaar gaat hun dochter over naar het zesde leerjaar. Leerstoornissen werden niet weerhouden. Volgens de logopediste heeft zij wat extra oefening en ondersteuning nodig om het vlot lezen bij te werken en te onderhouden.

Het feit dat ze moeizaam (technisch) leest, heeft ook invloed op het begrijpend en studerend lezen, vaardigheden die noodzakelijk zijn om in de volgende jaren goed te kunnen volgen.


Prijzen en begeleidingspakketten

Afhankelijk van jouw startniveau en noden wordt er een begeleidingstraject op maat opgesteld.


Voor het bijspijkeren van het technisch lezen reken je gemiddeld 8 sessies, verspreid over 8 weken. Het bijsturen van het begrijpend lezen neemt gemiddeld 10 sessies in beslag wil je hierin een zichtbare, blijvende verandering verkrijgen.


Het werken aan taalbeschouwing kan erg gericht en is afhankelijk van jouw beginniveau en scores op de deeldomeinen van de toets 'taalbeschouwing'.

begeleiding taal

tarief en inhoud*

duur en spreiding

pakket 'technisch lezen'

> aan 312 euro

> inhoud: intake/ afname EMT-test/     

                 bijspijkeren technisch lezen

40 min. / 8 x 1 maal per week


1 sessie schrijfvaardigheid/lezen/taalbeschouwing


> aan 40 euro

> inhoud: werken aan strategieën voor

                lezen, schrijven, verwerken   

                van woordenschat, spelling,

                zins- en woordleer ...

60 min. / 1 maal per week of overeen te komen


intake en opstellen begeleidingsplan


> aan 60 euro

> intake/ afname genormeerde

   taaltest/opstellen begeleidingsplan


* Huisbezoeken buiten de gemeenten Herent en Leuven worden met 5 euro per sessie op verplaatsing verhoogd.