Talenbeleid op school


Voor directieleden, (taal)coördinatoren en diverse vakgroepen is het een hele uitdaging om concreet vorm te geven en samen te werken aan een complex gegeven als de taalontwikkeling van je leerlingen. Waarop moet je letten om je beleid voldoende slaagkansen te geven?  Hoe verhoog je de taalvaardigheid in alle vakken? Kun je werken aan de taalvaardigheid én toch nog je leerplandoelen bereiken? Over welke taalcompetenties moet het team beschikken? Wat is taalgericht vakonderwijs?


Educa ondersteunt de hele implementatie en geeft dit proces samen met het hele team vorm in een beleidsplan op maat van uw school. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan concrete acties op school-, klas-, en leerlingniveau.   


> doelgroep: directie(teams), taalcoördinatoren, leden van de werkgroep talenbeleid en vakwerkgroepen


> prijzen:

  • beginsituatie-analyse en feedback: € 65
  • uitwerken beleidsplan en concrete ondersteuning van 2 vakwerkgroepen, gekozen o.b.v. BSA: € 225
  • opvolging en ondersteuning nieuwe vakwerkgroep: € 65  
    (+ verplaatsingsonkosten)


Technisch lezen in het S.O.


Wat doe je als blijkt dat leerlingen uitvallen op taaltesten zoals ‘begrijpend lezen’ en ‘woordkennis’? Misschien ligt de oorzaak wel bij de meest basale vorm van taalverwerving: het vlot coderen of decoderen van een taal.

Vanuit het leerplan Nederlands is er echter geen ruimte voorzien om hieraan te werken aangezien het een verworven vaardigheid vanuit het basisonderwijs zou moeten zijn. In de praktijk blijkt dat toch anders…

Hoe ga je hiermee om? Hoe maak je gericht werk van het bijsturen van het technisch lezen? Welk leesmateriaal is voor deze leeftijd geschikt? Met welke werkvormen behaal je een voldoende hoog rendement?

In deze begeleiding ondersteunt Educa taalcoördinatoren, leerbegeleiders en vakleerkrachten om dit leesproject mee vorm te geven op maat van uw school. Deze workshop kadert prima in de pijlers 'taalvaardigheidsonderwijs' en 'Omgaan met diversiteit' i.f.v. GOK-actieplannen.


> doelgroep: taalcoördinatoren, GOK-coördinatoren en leerkrachten (Nederlands)


> aan € 125 voor het hele traject

          ( +verplaatsingsonkosten)


Fasen in het verwerken en vastzetten van woordenschat


Hoe verhoog je de woordenschat bij je leerlingen? Op welke manier kun je hierin differentiëren? In deze workshops leer je werken volgens de vier fasen om nieuwe woordenschat beter in te oefenen en vast te zetten.  Je krijgt naast de theorie een praktijkgerichte nascholing aangeboden waarin je verschillende werkvormen uitprobeert. Ook voor leerkrachten die geen taalvakken onderwijzen, is deze workshop bijzonder interessant: je leert tips en tricks om op een doeltreffende en snelle manier stil te staan bij taal binnen je lessen.  Deze workshop kadert prima in de pijlers 'taalvaardigheidsonderwijs' en 'Omgaan met diversiteit' i.f.v. GOK-actieplannen.> doelgroep: taalcoördinatoren, GOK-coördinatoren en leerkrachten


> aan € 40 per deelnemer voor 1 sessie van 2 uur


Schrijven van teksten op niveau van je leerlingen


Werken met teksten is een meerwaarde voor je lessen én werkt bevorderend voor de taalontwikkeling bij kinderen en jongeren. Niets is echter zo frustrerend voor leerlingen als je als leerkracht te moeilijke of te makkelijke teksten aanbiedt. In beide gevallen haken leerlingen al snel af met als gevolg dat het tekstbegrip en leesplezier afnemen.

In deze workshop leer je waarop je moet letten bij het (her)schrijven van teksten op maat van je leerlingen. Bijkomend voordeel is dat je teksten op maat van individuele leerlingen kunt aanbieden. Op die manier doe je aan differentiatie binnen je klasgroep.

Deze workshop kadert prima in de pijlers 'taalvaardigheidsonderwijs' en 'Omgaan met diversiteit' i.f.v. GOK-actieplannen.> doelgroep: taalcoördinatoren, GOK-coördinatoren en leerkrachten


> aan € 45 per deelnemer voor 1 sessie van 2,5 uur


Werken met en inzetten van genormeerde (taal)testen

Welke mogelijkheden bieden genormeerde (taal)testen om je leerlingen gerichter verder te helpen in hun taal- en leesontwikkeling of vorderingen in het rekenen? Hoe kun je het taal- en rekenniveau en de voortgang van je leerlingen breder kaderen?

Hoe kunnen  taal- en rekenontwikkeling en leren leren aan elkaar gelinkt worden? Of misschien voel je het kriebelen om het taal- en rekenbeleid op uw school vanuit een andere invalshoek te benaderen?


De hoogkwalitatieve peilingstoetsen van Diatoetsen bieden een antwoord op deze vragen. Als erkend samenwerkpartner voor Vlaanderen kan Educa u hierin ook ondersteunen.


Voor meer informatie, advies en nascholing over het werken met en inzetten van de Diatoetsen voor Nederlands, Engels en rekenen verwijzen we je graag door naar www.diatoetsen.be.